Departament de Llengua i Literatura Catalana

Membres del departament de llengua i literatura catalana (Curs 2017-2018)

 • Maria Rosa Berenguer
 • Anna Maria Casellas
 • Neus Farràs
 • Ruben Fortuny
 • Anna Vila
 • Neus Palau
 • Sílvia Negro
 • Carlos Altés

 

Notícies del Departament de llengua i literatura catalana

CRITERIS AVALUACIÓ ESO
Juny 28, 2017

CRITERIS AVALUACIÓ ESO

Curs 2017-2018

 1. Per aprovar el curs cal aprovar dos dels tres trimestres. En cap cas, però, no es pot suspendre el tercer trimestre
 2. En cas de suspendre el tercer trimestre, s’haurà de fer un examen final de tota la matèria del curs
 3. En cas de suspendre més d’un trimestre, també s’haurà de fer un examen final de total la matèria del curs
 4. Nota del trimestre: per aprovar un trimestre cal que la nota sigui igual o superior a 5. La nota mitjana del trimestre serà el resultat de valorar els següents paràmetres:
  Examen: Es farà, com a mínim un examen per trimestre amb un valor d’un 60% del total de la nota trimestral. Es restarà 0’1 punts per qualsevol tipus de falta (expressió, ortografia, lèxic, etc ) amb un límit de 2 punts.
  Control de lectura: Es farà un examen de cada una de les lectures obligatòries, amb un valor d’un 20% del total de la nota. Es restarà 0’1 punts per qualsevol tipus de falta (expressió, ortografia, lèxic, etc ) amb un límit de 2 punts. En cas que l’alumne/a no superi el 4 en alguna de les lectures, el trimestre li quedarà suspès. Caldrà recuperar-la/les en un examen que s’efectuarà a final de curs. Un cop recuperada/des s’afegirà la nota a les que s’hagin aconseguit durant el trimestre en qüestió per fer-ne la mitjana. Si un cop efectuat l’examen de recuperació de la/les lectures obigatòries l’alumne/a no demostra haver-les llegit, suspendrà el curs.
  A partir d’enguany i en el marc del projecte ILEC (Impuls per a la lectura), les classes de llengua catalana en tots els nivells de l’ESO s’iniciaran amb 10’ de lectura, generalment silenciosa. La lectura serà de llibres en català que l’alumnat triarà i portarà obligatòriament a cada classe. El fet de no portar llibre de lectura serà penalitzat cada vegada amb un descompte de -0,1 en aquest apartat de Control de lectura (20%) i amb la tasca que el professorat consideri oportuna.
  Actitud i treball: amb un valor de la 20% del total de la nota. En aquest apartat es valorarà la feina continuada de l’alumne/a a l’aula i a casa, la seva actitud davant el fet d’aprendre i l’ús de la llengua catalana com a mitjà de comunicació, tant oral com escrit.
 5. Aquell trimestre en què no hi hagi control de lectura obligatòria, la nota de l’examen continuarà tenint un valor del 60%; l’actitud i treball, el 20% i el restant 20% correspondrà exclusivament als exercicis mensuals d’expressió escrita.
 6. En cas de no assistir a qualsevol de les convocatòries d’exàmens i controls realitzades durant el curs acadèmic, la nota trimestral provisional serà 1 fins al trimestre següent, que es realitzarà un examen per a aquests casos especials, sempre amb prèvia justificació oficial de la falta d’assistència.
 7. El fet d’aprovar un curs superior suposa recuperar automàticament el curs o cursos inferiors pendents.

Prova extraordinària de setembre

 • L’alumne lliurarà el treball d’ estiu a la convocatòria extraordinària de setembre. Aquest treball és un 40% de la nota.
 • Examen escrit. L’ examen és un 60% de la nota. En cas d’alumnes no presentats es consignarà la qualificació d’1.

—————————————————————————————————————

CRITERIS AVALUACIÓ BATXILLERAT

(Matèria comuna de Llengua i Literatura catalanes)

Curs 2017-2018

Recuperació pendents 1r Batxillerat

Als alumnes de 2n. de Batxillerat amb la matèria de 1r suspesa se’ls convocarà a un examen al mes de febrer. En cas de suspendre’l tindran una altra convocatòria de gràcia abans del 30 d’abril. En cap cas no es podran presentar a la segona convocatòria si no s’han presentat a la primera.

Criteris d’avaluació de la matèria comuna de Llengua i Literatura Catalanes

Nota trimestral:

Per aprovar el trimestre cal que la nota sigui igual i superior a 5. Si la qualificació del trimestre està entre el 4 i el 5, el trimestre està suspès; aquesta nota permet, però, fer la mitjana ambla resta dels trimestres sempre i quan la nota de tots sigui igual o superior a 4.

La nota mitjana del trimestre serà el resultat de valorar els següents paràmetres:

 • Examen: Es farà un examen per trimestre, amb un valor d’un 60% del total de la nota trimestral. Es restarà 0’1 punts per qualsevol tipus de falta (expressió, ortografia, sintaxi, lèxic, cohesió, adequació….) en totes les respostes de l’examen i sense cap limitació. Cal que la nota sigui igual o superior a 4 per poder fer la mitjana.
 • Control de lectura: Es farà un examen de cada una de les lectures obligatòries, amb un valor d’un 20% del total de la nota. Es restarà 0’1 punts per qualsevol tipus de falta (expressió, ortografia, sintaxi, lèxic, cohesió, adequació ….) sense límit. Cal que la nota sigui igual o superior a 4 per poder fer la mitjana.
 • Actitud i treball: amb un valor del 20% del total de la nota. En aquest apartat es valorarà: els exercicis fets a casa i a classe, tant els orals com els escrits; l’ús adequat i correcte de la llengua catalana en els actes comunicatius, així com mantenir sempre una actitud adequada per a la convivència a l’aula . Cal que la nota sigui igual o superior a 4 per fer la mitjana.

En cas que l’alumne/a no superi el 4 en alguns dels paràmetres anteriors, el trimestre li quedarà suspès.

 

Aquell trimestre en què no hi hagi control de lectura obligatòria, la nota de l’examen continuarà tenint un valor del 60%; l’actitud i treball, el 20% i el restant 20% correspondrà exclusivament als exercicis mensuals d’expressió escrita.

Si un  alumne/a no es presenta a algun dels exàmens previstos, la realització de la prova pendent no es podrà efectuar mai durant el mateix trimestre. La nota trimestral provisional serà 1 fins al trimestre següent, un cop s’hagi fet l’examen corresponent, sempre i quan la no assistència a l’examen hagi estat justificada prèviament amb algun document oficial.

 

Nota final de curs:

Per aprovar el curs es tindrà en compte la mitjana numèrica real dels tres trimestres, sempre que sigui igual o superior a 4. Per aprovar el curs la nota ha de ser igual o superior a 5.

El caràcter sumatiu de la matèria obliga l’ alumne a aprovar dos dels tres trimestres, sempre que un d’ ells sigui el tercer.

 

Nota final de Batxillerat:

La nota final de Batxillerat s’obté de la mitjana numèrica de la nota de primer i de segon curs, sempre que la nota de cada curs sigui igual o superior a 5.

 

Reclamacions de les qualificacions de Batxillerat

Qualsevol reclamació de les qualificacions de Batxillerat s’ha de realitzar seguint el protocol i el termini establert, (una instància adreçada al Director del Centre). Cal recordar que una revisió de l’examen pot comportar un canvi a l’alça o a la baixa de la qualificació revisada.

 

Alumnes amb necessitats educatives especials

Els alumnes amb necessitats educatives especials hauran de presentar el corresponent informe mèdic degudament actualitzat i els seran aplicades les mateixes mesures que regeixen a les PAU.

 

 RECUPERACIÓ SETEMBRE

Els alumnes que suspenguin el curs s’ hauran de presentar a la prova extraordinària de setembre