Batxillerat

Matèries comunes de batxillerat – Curs 2017-2018

* Distribució horària segons la LOE
** Distribució horària segons la LOMCE

Matèries 1r Curs* 2n Curs **
Llengua i literatura catalana 2 1 2
Llengua i literatura castellana 2 2
Llengua estrangera 3 3
Història 3
Filosofia 3
Història de la filosofia 3
Educació física 2
Tutoria 1 1
Total 14 14

 

Matèries de modalitat de primer de batxillerat

1r Batx. Matèries CIENTÍFIC TECNOLÒGIC
BANDA 1 Matemàtiques (Obligatòria)
BANDA 2 Física I CC. Terra i Medi Ambient I
BANDA 3 Química I Tecnologia Industrial I
BANDA 4 Biologia I Dibuix Tècnic II
1r Batx. Matèries HUMANÍSTIC SOCIAL
BANDA 1 Llatí Matemàtiques Aplica. C. Socials
BANDA 2 Grec I Economia de l’empresa
BANDA 3 Història Món Contemporani Literatura Universal
BANDA 4 Economia

Nota: Podeu deixar de triar NOMÉS de la BANDA 4, i fer elecció entre les següents
matèries OPTATIVES de 1r BATX.

CIENTÍFIC TECNOLÒGIC Hores HUMANÍSTIC SOCIAL Hores
Electrònica 2 Psicologia 2
Mecànica 2 Sociologia 2
Psicologia 2 Segon idioma francès 2
Simbologia religiosa 2 Simbologia religiosa 2
Segon idioma francès 2

 

Matèries de modalitat de segon de batxillerat

2n Batx. Matèries CIENTÍFIC TECNOLÒGIC
BANDA 1 Matemàtiques II (Obligatòria)
BANDA 2 Física II CC. Terra i Medi Ambient II
BANDA 3 Química II Tecnologia Industrial II
BANDA 4 Biologia II Dibuix Tècnic II Electrònica
2n Batx. Matèries HUMANÍSTIC SOCIAL
BANDA 1 Llatí II Mat. Aplica. Ciències Socials II
BANDA 2 Grec II Economia de l’empresa II
BANDA 3 Geografia Literatura Catalana
BANDA 4 Història de l’art Literatura castellana