PLA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

A dins del PFI hi ha diferents modalitats, concretament a l’institut Camí de Mar s’oferta

la modalitat de PTT. Els tres perfils que poden cursar els alumnes al nostre centre són:

– Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

– Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis.

– Auxiliar en establiments hotelers i de restauració.