Departament d’Informàtica

En el que avui dia coneixem com a informàtica hi influeixen moltes de les tècniques i de les màquines que l’home ha desenvolupat durant la història per donar suport i potenciar les seves capacitats de memòria, de pensament i de comunicació.
Membres del departament d’informàtica (Curs 2023-2024)

 • Ismael Pelayo (Cap d’estudis FP)
 • Marina Barea (Cap d’estudis)
 • Abraham Gómez (Cap de departament)
 • Anna Pujals(Coordinadora d’FP)
 • Jonatan Giménez (Cap de seminari)
 • Iñigo García (Coordinador FP DUAL)
 • Jordi Magraner (Coordinador TIC)
 • Martí Boada
 • Àngel Vilaplana (Tutor 2nSMXT)
 • Adrián Chamero (Tutor 1erSMXM)
 • Alexandre Galera
 • Julio Armillas (Tutor 1erDAW)
 • Joan Farré
 • David Oliva (Tutor 1erSMXT)
 • Martí Palau (Tutor 2nDAW)
 • José Maria Rojano
 • Salvador Rueda
 • Javier Carrasco
 • Jaume Alonso (Tutor 2nASIX)
 • Xavier Bertran

Estudis d’informàtica que s’imparteixen a l’INS Camí de Mar

Projectes realitzats pels alumnes de segon del grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

Notícies del Departament d’Informàtica

Certificat de professionalitat Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
febrer 21, 2022


Microsoft Dynamics 365 Business Central arriba al Camí de Mar
maig 3, 2022

L’Institut Camí de Mar va formalitzar un acord de col·laboració amb l’empresa Microsoft per a la capacitació d’estudiants a l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.Dynamics 365 Business Central, la solució de gestió empresarial definitiva que uneix les finances, vendes, servei i operacions.
Aquest nou ERP ofereix tota la potència de Dynamics NAV o Navision en una plataforma millorada, més integració amb l’entorn Microsoft i més funcionalitats d’intel·ligència de negoci.
Amb aquesta aliança els alumnes surten enfortits en la consolidació d’un dels millors ERP’s del mercat, així des del centre aconseguim una dinamització en el desenvolupament educatiu dels nostres alumnes.


Convocatòria a l’acte públic d’assignació de vacants a Cicles Formatius (CFGM i CFGS) curs 2022-2023
juliol 21, 2022

Convocatòria a l’acte públic d’assignació de vacants a Cicles Formatius (CFGM i CFGS) curs 2022-2023

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació de Catalunya, es convoca Acte Públic d’Assignació de places vacants en Cicles Formatius de Grau Mig i Cicles Formatius de Grau Superior, dintre de les famílies «Informàtica i comunicacions» i «Administració i gestió»

L’acte tindrà lloc el proper 26 de Juliol de 2022 a les 10:30 hores a.m. a la sala d’actes del centre: Sala Mil·lenari

L’assignació de places es realitzarà per ordre de llista d’espera degudament ordenada, dintre dels processos de continuïtat i resta de sol·licituds. Aquestes llistes estan publicades a la web del centre, www.inscamidemar.cat, dintre de l’article «Preinscripcions curs 2022-2023»

Aquells que obtinguin una vacant podran formalitzar la matrícula entre el mateix 26 i el 27 de Juliol a la secretaria del centre.

1.- A l’acte ha d’assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà fer-ho qualsevol altra en representació degudament autoritzada.

2.- La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.

Al llarg del proper cap de setmana (23 i 24 de Juliol) es publicarà a la web del centre el nombre de vacants resultants un cop finalitzat el procés de matriculació el proper divendres 22 de Juliol.


Projecte Erasmus de mobilitat internacional per a realitzar estades de pràctiques d’alumnat de CFs en empreses i entitats estrangeres
gener 18, 2023

CONVOCATÒRIA 2022-2023

Han concedit al centre 6 beques pels alumnes de 2on curs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) i Gestió Administrativa (GA) per realitzar estades de pràctiques a empreses d’Irlanda.

L’estada tindrà una durada de 2 mesos naturals i es realitzaran des de finals de Març fins a finals de Maig (dates exactes encara per determinar).

INFORMACIÓ GENERAL

Projecte ERASMUS+. El projecte ERASMUS+ permet la mobilitat d’estudiants a diferents països europeus per a realitzar estades de pràctiques.

Objectius del programa Erasmus+. El programa Erasmus+ té dos objectius primordials:

 • Recolzar la realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior
 • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació

Objectius de la mobilitat:

 • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu
 • Millorar les habilitats lingüístiques
 • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió
 • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials
 • Creació d’un espai únic de formació

ESTADA PER ALUMNAT DE C.F. GRAU MITJÀ.

L’alumne/a rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament.

El curs 2022-23 la beca és d’aproximadament 1500€/mensuals (aquesta quantitat pot variar depenent del país d’acollida i de la durada), que l’alumne/a rebrà en dos pagaments: un primer del 80% de la quantitat assignada i un segon pagament del 20% amb la liquidació pendent un cop finalitzada l’estada i lliurada tota la documentació al centre.

El pagament es farà per transferència bancària, i per tant l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del que serà titular, en el moment de fer la sol·licitud.

L’alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l’alumne/a abans de marxar. L’assegurança la gestiona el centre.

SOBRE L’ESTADA

Abans de marxar. L’alumne rebrà:

 • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país de acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.
 • Carta ERASMUS de l’Estudiant. La Carta ERASMUS de l’Estudiant recull els seus drets i obligacions i que cal fer davant de qualsevol problema.

Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

Al finalitzar l’estada. La institució de acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:

 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat
 • Informe dels resultats de l’estudiant

COM DEMANAR LA BECA ERASMUS+

Els interessats hauran d’enviar al següent correu mobilitat@inscamidemar.cat la següent documentació:

Les dates per entregar les sol·licituds seràn del 20 de Gener al 25 de Gener.

Resultats de les sol·licituds. Els resultats es publicaran a la web del centre, una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades.

Criteris de selecció dels sol·licitants. Els sol·licitants es baremaran atenent al següents criteris:

 • Nivell d’anglès (es valorarà a través d’un examen escrit , una entrevista en anglès i de la correcció i pulcritud de la documentació presentada amb el formulari de sol·licitud)

 • Expedient acadèmic.
 • Informe del tutor/a sobre conducta i assistència

La prova escrita serà eliminatòria i passaran a la entrevista com a màxim 12 sol·licitants (per ser el doble del nombre de beques concedides), quedant la resta en reserva per si de cas hi haguessin renúncies. Posteriorment es farà l’entrevista amb el seleccionats i es recollirà la resta d’informació (expedient acadèmic i informe del tutor)

La incompareixença a qualsevol de les proves (escrita i/o entrevista) que no estigui justificada amb un document oficial (informe mèdic, etc., no s’acceptarà justificació dels pares que no estigui recolzada per algun document d’un estament oficial) suposarà l’eliminació automàtica del sol·licitant.

Cadascun dels criteris tindran una puntuació de 0 a 10 amb els següents pesos en la resolució final:

– Prova escrita: 30% de la nota final.

– Entrevista: 30% de la nota final.

– Expedient acadèmic: 20% de la nota final.

– Informe del tutor: 20% de la nota final.

En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca.

Baremació. La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció un cop aplicats els pesos corresponents.

Resultats. Un cop finalitzat el procés de selecció es publicarà a la web la llista d’aspirants que han obtingut la beca. Els aspirants que no hagin obtingut la beca podran consultar els resultats de les proves de tots els aspirants al tauler d’anuncis del centre i restaran en reserva per possibles renúncies per ordre de puntuació.


Seguiment de la preinscripció (FP Bàsica)
juny 14, 2024

Oferta educativa

Gestio-de-loferta-per-web

Llista Provisional 

Llista-provisional-FP-Basica-31_05_24

Sol·licituds un cop resoltes les reclamacions

Resoltes-les-reclamacions-10_06_24

Llistat d’admesos a FP Bàsica

Llistat-alumnes-assignats-al-centre

Informació per a la matriculació a FP Bàsica

Documents_formalitzar_matricula_FP-BASICA-_2024_2025

Dades de la preinscripció