Projecte Erasmus de mobilitat internacional per a realitzar estades de pràctiques d’alumnat de CFs en empreses i entitats estrangeres

18 gener 2023

CONVOCATÒRIA 2022-2023

Han concedit al centre 6 beques pels alumnes de 2on curs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) i Gestió Administrativa (GA) per realitzar estades de pràctiques a empreses d’Irlanda.

L’estada tindrà una durada de 2 mesos naturals i es realitzaran des de finals de Març fins a finals de Maig (dates exactes encara per determinar).

INFORMACIÓ GENERAL

Projecte ERASMUS+. El projecte ERASMUS+ permet la mobilitat d’estudiants a diferents països europeus per a realitzar estades de pràctiques.

Objectius del programa Erasmus+. El programa Erasmus+ té dos objectius primordials:

 • Recolzar la realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior
 • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació

Objectius de la mobilitat:

 • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu
 • Millorar les habilitats lingüístiques
 • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió
 • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials
 • Creació d’un espai únic de formació

ESTADA PER ALUMNAT DE C.F. GRAU MITJÀ.

L’alumne/a rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament.

El curs 2022-23 la beca és d’aproximadament 1500€/mensuals (aquesta quantitat pot variar depenent del país d’acollida i de la durada), que l’alumne/a rebrà en dos pagaments: un primer del 80% de la quantitat assignada i un segon pagament del 20% amb la liquidació pendent un cop finalitzada l’estada i lliurada tota la documentació al centre.

El pagament es farà per transferència bancària, i per tant l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del que serà titular, en el moment de fer la sol·licitud.

L’alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l’alumne/a abans de marxar. L’assegurança la gestiona el centre.

SOBRE L’ESTADA

Abans de marxar. L’alumne rebrà:

 • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país de acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.
 • Carta ERASMUS de l’Estudiant. La Carta ERASMUS de l’Estudiant recull els seus drets i obligacions i que cal fer davant de qualsevol problema.

Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

Al finalitzar l’estada. La institució de acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:

 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat
 • Informe dels resultats de l’estudiant

COM DEMANAR LA BECA ERASMUS+

Els interessats hauran d’enviar al següent correu mobilitat@inscamidemar.cat la següent documentació:

Les dates per entregar les sol·licituds seràn del 20 de Gener al 25 de Gener.

Resultats de les sol·licituds. Els resultats es publicaran a la web del centre, una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades.

Criteris de selecció dels sol·licitants. Els sol·licitants es baremaran atenent al següents criteris:

 • Nivell d’anglès (es valorarà a través d’un examen escrit , una entrevista en anglès i de la correcció i pulcritud de la documentació presentada amb el formulari de sol·licitud)

 • Expedient acadèmic.
 • Informe del tutor/a sobre conducta i assistència

La prova escrita serà eliminatòria i passaran a la entrevista com a màxim 12 sol·licitants (per ser el doble del nombre de beques concedides), quedant la resta en reserva per si de cas hi haguessin renúncies. Posteriorment es farà l’entrevista amb el seleccionats i es recollirà la resta d’informació (expedient acadèmic i informe del tutor)

La incompareixença a qualsevol de les proves (escrita i/o entrevista) que no estigui justificada amb un document oficial (informe mèdic, etc., no s’acceptarà justificació dels pares que no estigui recolzada per algun document d’un estament oficial) suposarà l’eliminació automàtica del sol·licitant.

Cadascun dels criteris tindran una puntuació de 0 a 10 amb els següents pesos en la resolució final:

– Prova escrita: 30% de la nota final.

– Entrevista: 30% de la nota final.

– Expedient acadèmic: 20% de la nota final.

– Informe del tutor: 20% de la nota final.

En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca.

Baremació. La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció un cop aplicats els pesos corresponents.

Resultats. Un cop finalitzat el procés de selecció es publicarà a la web la llista d’aspirants que han obtingut la beca. Els aspirants que no hagin obtingut la beca podran consultar els resultats de les proves de tots els aspirants al tauler d’anuncis del centre i restaran en reserva per possibles renúncies per ordre de puntuació.