Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria és la continuació de l’educació primària i l’última de les etapes d’educació obligatòria. Comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze als setze anys si no hi ha repeticions.

El títol de l’ESO permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà.

 

Presentacion d’ESO

Podeu visualitzar un resum de l’Educació Secundària obligatòria al següent enllaç:

Currículum ESO – Curs 2021-2022

* Distribució horària segons la LOE
** Distribució horària segons la LOMCE

Matèries Nivells
1r* 2n** 3r* 4t**
Llengua i literatura catalana 3 3 3 3
Llengua i literatura castellana 3 3 3 3
Llengua estrangera (anglès) 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa (Bio/Geo i Fís/Quím) 3 3 4 *
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Eduació per a la ciutadania
Educació física 2 2 2 2
Tecnologia 2 2 2 *
Educació visual i plàstica 2 3 2 *
Música 2 *
Educació ètica i cívica 1
Religió / Ensenyaments alternatius 1 1
Religió / Cultura i valors ètics 1 1
Optatives 2 9
Matèries específiques 2 2
Projecte de recerca (1)
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi (1) (1) (1)
Total 30 30 30 30
Optatives impartides a 4t d’ESO
Biologia i geologia Música
Francès Tecnologia
Llatí Física i química
Educació visual i plàstica La revista

Seguiment de la preinscripció (ESO)
juny 10, 2024

Llista de baremació provisional.

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM-4

Barem un cop resoltes les reclamacions.

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM-5

Llista ordenada definitiva

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-7

Obligatòria 2024-2025 – Publicació de la llista d’espera del centre a 10/06/2024

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

Obligatòria 2024-2025 – Alumnes preinscrits al centre 10/06/2024

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME

Obligatòria 2024-2025 -Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 10/06/2024

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA

Dades de la preinscripció