CONSELL DE DELEGATS

LLISTAT DELEGATS DE CURS 22-23

NORMATIVA CONSELL DE DELEGATS

CAPÍTOL 1.1. Consell de delegats

Article 1. – El Consell de delegats, format pel delegat/da de cada grup i pels representants dels alumnes en el consell escolar, ostenta la representació del conjunt de l’alumnat. El centre fomentarà el funcionament del consell de delegats i delegades i protegirà l’exercici de les seves funcions per part dels seus membres.

Article 2. – El Consell de delegats és l’òrgan col·legiat de participació de l’alumnat, el qual estarà integrat per representants dels alumnes del centre. Aquests representants dels alumnes són: els delegats i els alumnes membres del consell escolar.

Article 3. – Els alumnes delegats/des formaran part del consell de delegats del centre durant tot el curs. El cap d’estudis convocarà la sessió constitutiva d’aquest consell, la qual haurà de celebrar-se abans de l’acabament del mes d’octubre.

Article 4. – En el cas que fos necessària una reunió del consell de delegats abans de la seva constitució, el director podrà convocar l’esmentada reunió amb els delegats triats fins aquell moment i amb els representants dels alumnes al consell escolar.

Article 5. – El Consell de Delegats es reunirà al començament de curs convocat pel cap d’estudis. També podrà ser convocat sempre que ho consideri oportú els representants de l’alumnat al Consell Escolar, per informar d’algun tema que s’hagi discutit en l’esmentat òrgan. La Direcció facilitarà un espai adequat per a les reunions del Consell de delegats dotant amb el material necessari per al seu correcte funcionament.

Article 6. – Els membres del Consell de delegats tenen el dret de conèixer i consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del Director del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones.

Article 7. – Són funcions del Consell de delegats:
a) Donar assessorament i suport als representants de l’alumnat del consell escolar, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos i classes.
b) Elaborar informes al consell escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan col·legiat.
c) Ser informats, si així el requereixen, respecte de l’ordre del dia de les reunions del consell escolar del centre, i dels acords adoptats a fi de donar-ne difusió per ser tractats en els diferents cursos.
d) Informar de les seves activitats a tot l’alumnat del centre.
e) Elevar propostes per a l’elaboració i modificació del PEC, de la Programació General Anual i d’aquest Reglament.
e) Informar els estudiants de les activitats de la junta.
f) Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris d’activitats docents i extraescolars abans de la finalització del curs acadèmic anterior.
g) Debatre els assumptes que ha de tractar el consell escolar en l’àmbit de la seva competència i elevar propostes de resolució als seus representants en el mateix.
h) Convocar i vetllar pel desenvolupament adequat de les accions que suposen la no assistència col·lectiva a classe segons el que preveu aquest Reglament.

Article 8. – Els membres del Consell de delegats, en l’exercici de les seves funcions, tindran dret a ser informats de les mesures adoptades en les sessions del Consell Escolar i dels actes administratius del Centre, excepte aquells el coneixement dels quals pogueren afectar el dret a la intimitat de les persones o al normal desenvolupament dels processos d’avaluació acadèmica. En tot cas, haurà de ser sol·licitada a la Direcció del centre que determinarà quina documentació pot ser objecte de consulta.

Article 9. – El Consell de delegats podrà formar comissions, temporals o permanents, per al seu millor funcionament. Dins de la Junta de Delegats existirà un secretari triat d’entre els seus membres que alçarà acta dels acords presos.

Article 10. – Quan ho sol·liciti, el Consell de Delegats, en ple o en comissió, haurà de ser sentida pels òrgans de govern de l’Institut, en els assumptes que, per la seva naturalesa, requereixin la seva audiència.

Article 11. – El Consell de Delegats podrà convocar en assemblea a l’alumnat, sol·licitant-¬ho amb dos dies d’antelació a la Direcció del Centre, a la que també comunicarà la data, hora i ordre del dia a tractar en la mateixa. Els punts de l’ordre del dia estaran relacionats amb assumptes de caràcter educatiu que tinguin una incidència directa sobre l’alumnat.

Article 12. – El Centre promourà la formació dels alumnes perquè exerceixin de manera responsable el dret a la llibertat d’expressió. Amb aquest fi, les programacions didàctiques dels departaments que imparteixin matèries on la seva introducció sigui adequada, el Pla d’Acció Tutorial i el Pla d’Activitats complementàries i extraescolars, contemplaran la realització de debats, taules redones o altres activitats anàlogues.

Article 13. – L’alumnat disposarà en els vestíbuls dels edificis del Centre de taulers d’anuncis per a l’exercici de la llibertat d’expressió. De la mateixa manera, també disposaran de la pàgina web del Centre per aquesta finalitat. En tots dos casos la direcció ha d’estar assabentada i donar la seva conformitat per tal de ser publicada qualsevol informació informació.