FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: Informàtica d’oficina


A qui s’adreça

Aquests cicles formatius són una oportunitat per als alumnes especialment motivats pels aprenentatges professionals i que presentin més possibilitats d’aprenentatge i d’assoliment de les competències d’educació secundària obligatòria en un entorn vinculat al món professional. Van dirigits a l’alumnat que ha cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria (o, excepcionalment, segon curs), amb la proposta de l’equip docent mitjançant el Consell orientador.
Els cicles formatius de grau bàsic tenen una durada de dos cursos acadèmics.

Què es necessita per accedir-hi

Per accedir a un cicle formatiu de grau bàsic, cal complir simultàniament els requisits següents:

  • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu.

  • Haver cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s’hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.

  • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l’equip docent d’educació secundària obligatòria en aquest sentit.

Quines són les sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen un cicle formatiu de grau bàsic poden accedir:

  • als cicles formatius de grau mitjà,
  • al batxillerat o
  • al món laboral.

Continguts FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: Informàtica d’oficina (CFGB)   CFGB