Departament d’Educació Visual i Plàstica

Membres del departament d’educació visual i plàstica (Curs 2021-2022)

  • Gemma Macián
  • Carles Toyas

Blog de Visual i Plàstica

Aquí teniu l’adreça del blog del departament de l’assignatura de Visual i Plàstica de l’Institut Camí de Mar de Calafell.

Té com a objectiu publicar treballs realitzats pels alumnes i està dedicat a tots aquells que tant s’esforcen i són tant exigents.


http://vipcamidemar.blogspot.com.es/
Concurs “Felicitació de Nadal 2015 INS Camí de Mar”
novembre 12, 2015

BASES QUE REGEIXEN LA QUARTA EDICIÓ DEL CONCURS NADALENC PER AL DISSENY D’UNA FELICITACIÓ DE NADAL 2015.

1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és seleccionar una felicitació Nadalenca destinada a ser la imatge del proper Nadal 2015 de l’INS Camí de Mar.

2. PROCEDIMENT

Per al present concurs s’estableix un procediment obert de participació. Per a triar el guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.

3. PARTICIPANTS

El concurs està obert a qualsevol alumne del centre que desitgi participar. Cada concursant podrà presentar diverses propostes, sense estar limitat el nombre d’elles, anant acompanyades cadascuna d’elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat setè d’aquestes bases.

4. PROPOSTES

Les propostes de la felicitació hauran de ser originals i inèdites.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes.

6. JURAT I VEREDICTE
El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per les següents persones representants del professorat de l’INS CAMI DE MAR:

– Un representant del Consell escolar dels professors.
– Un membre de la junta directiva.
– Els professors del Departament Artístic.
– En cas d’empat el vot de la Cap del departament Artístic valdrà doble.
– Tots els professors que desitgin participar.

Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

– La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.
– Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs
– La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de l’IES Camí de Mar i en el taulell d’anuncis del centre el 18 de desembre de 2015.

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs.

7. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini d’admissió de propostes estarà obert des de el dia d’avui fins a les 12 hores del dia 11 de desembre de 2015.

Les propostes s’hauran de presentar a la professora de Visual i Plàstica respectiva, o en altre cas a la Cap del Departament esmentat de l’INS Camí de Mar.

Cada proposta s’haurà de presentar en suport digital format GIF, acompanyat dels axius analògis o digitals que composen el GIF.

El sobre 1, que haurà de contenir en el seu interior de les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i qualsevol altre dada que l’identifiqui). Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents dades:

– Sobre 1. Concurs per al disseny d’una felicitació de Nadal 2015.
– Pseudònim de/ de la concursant.

El sobre 2, on s’inclourà la proposta original de la felicitació (PENDRIVE). Aquest segon sobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb la següents dades:

– Sobre 2. Concurs per al disseny d’una felicitació de Nadal 2015.
– Pseudònim de/ de la concursant.

8. PREMI

S’estableix un 1r premi per a la proposta que hagi resultat seleccionada en primer lloc, que consistirà en un val de 20 euros per adquirir material escolar o llibres i un 2n premi per a la proposta seleccionada en segon lloc, que consistirà en un val, pel mateix concepte, valorat en 15 euros.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La felicitació premiada quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’INS Camí de Mar el qual tindrà completa llibertat per utilitzar-la .

10. ENTREGA DELS PREMIS

Es realitzarà durant el claustre del professorat del dia 23 de desembre de 2015.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.


DEPARTAMENT ARTÍSTIC de l’IES Camí de Mar.
Calafell, 12 de novembre 2015.


Bases del concurs en pdf