Cicles formatius de grau superior:

Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)

Primer Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Sistemes informàtics 6
Mòdul 2 Bases de dades 6
Mòdul 3 Programació 5
Mòdul 4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 3
Mòdul 10 Formació i orientació laboral 3
Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora 2
Total 25

Segon Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 2 Bases de dades (objecte/relacionals) 1
Mòdul 3 Programació (orientada a objectes) 4
Mòdul 5 Entorns de desenvolupament 2
Mòdul 6 Desenvolupament web en entorn client 5
Mòdul 7 Desenvolupament web en entorn servidors 5
Mòdul 8 Desplegament d’aplicacions web 3
Mòdul 9 Disseny d’interfícies web 3
Mòdul 12 Projecte de síntesi 3
Mòdul 13 Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí) 0
Total 26