Cicles formatius de grau superior:

Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil professional ciberseguretat (ASIX)

Primer Curs (3×2 amb DAW)

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Sistemes informàtics 4
Mòdul 2 Bases de dades 5
Mòdul 3 Programació 4
Mòdul 4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 3
Mòdul 5 Entorns de desenvolupament 2
Mòdul 8 Desplegament d’aplicacions web 2
Mòdul 10 Formació i orientació laboral 2
Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora 2
Mòdul 14 Implantació d’aplicacions web i assegurament de la informació 3
Tutoria Tutoria 1
Total 28

Segon Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Implantació de sistemes operatius (UF4) 1
Mòdul 5 Fonaments de maquinari 1
Mòdul 6 Administració de sistemes operatius 2
Mòdul 7 Planificació i administració de xarxes 4
Mòdul 8 Serveis de xarxa i Internet 3
Mòdul 11 Seguretat i alta disponibilitat 2
Mòdul 14 Projecte 9
Mòdul 16 Ciberseguretat i hacking ètic 3
Mòdul 17 Seguretat en sistemes, xarxes i serveis 4
Tutoria Tutoria 1
Mòdul 15 Formació en centres de treball (383 hores, 4h/matí)
Total   30