Cicles formatius de grau superior:

Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil professional ciberseguretat (ASIX)

Primer Curs (3×2 amb DAW)

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Sistemes informàtics 4
Mòdul 2 Bases de dades 5
Mòdul 3 Programació 4
Mòdul 4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 3
Mòdul 5 Entorns de desenvolupament 2
Mòdul 8 Desplegament d’aplicacions web 2
Mòdul 10 Formació i orientació laboral 2
Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora 2
Mòdul 14 Implantació d’aplicacions web i assegurament de la informació 3
Tutoria Tutoria 1
Total 28

Segon Curs (Curs 22-23 canvia)

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 2 Gestió de bases de dades 1
Mòdul 5 Fonaments de maquinari 2
Mòdul 6 Administració de sistemes operatius 3
Mòdul 7 Planificació i administració de xarxes 4
Mòdul 8 Serveis de xarxa i Internet 3
Mòdul 10 Administració de sistemes gestors de bases de dades 1
Mòdul 11 Seguretat i alta disponibilitat 3
Mòdul 14 Projecte 2
Mòdul 15 Formació en centres de treball
Mòdul 16 Ciberseguretat i hacking ètic 3
Mòdul 17 Seguretat en sistemes, xarxes i serveis 4
Total   26