Cicles formatius de grau superior:

Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil professional ciberseguretat (ASIX)

Primer Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 1 Implantació de sistemes operatius 6
Mòdul 2 Gestió de bases de dades 6
Mòdul 3 Programació bàsica 5
Mòdul 4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 3
Mòdul 12 Formació i orientació laboral 3
Mòdul 13 Empresa i iniciativa emprenedora 2
Total   25

Segon Curs

Mòdul Nom Hores setmanals
Mòdul 2 Gestió de bases de dades 1
Mòdul 5 Fonaments de maquinari 2
Mòdul 6 Administració de sistemes operatius 3
Mòdul 7 Planificació i administració de xarxes 4
Mòdul 8 Serveis de xarxa i Internet 3
Mòdul 10 Administració de sistemes gestors de bases de dades 1
Mòdul 11 Seguretat i alta disponibilitat 3
Mòdul 14 Projecte 2
Mòdul 15 Formació en centres de treball
Mòdul 16 Ciberseguretat i hacking ètic 3
Mòdul 17 Seguretat en sistemes, xarxes i serveis 4
Total   26