Projecte Erasmus de mobilitat internacional per a realitzar estades de pràctiques d’alumnat de CFs en empreses i entitats estrangeres

26 novembre 2018

Erasmus_2018_500pxCONVOCATÒRIA 2018-2019

El centre ha estat otorgat amb 4 beques pels alumnes de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) per realitzar estades de pràctiques a empreses del Regne Unit.

L’estada tindrà una durada de 3 mesos naturals i es realitzaran desde finals de Març fins a Juny (dates encara per determinar).

Es realitzarà una reunió informativa als pares interessats el proper 28 de Novembre a les 18:00 a la Sala Mil·lenari de l’Institut.

INFORMACIÓ GENERAL

Projecte ERASMUS+. El projecte ERASMUS+ permet la mobilitat d’estudiants a diferents països europeus per a realitzar estades de pràctiques.

Objectius del programa Erasmus+. El programa Erasmus+ té dos objectius primordials:

 • Recolzar la realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior
 • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació

Objectius de la mobilitat:

 • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu
 • Millorar les habilitats lingüístiques
 • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió
 • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials
 • Creació d’un espai únic de formació

 

ESTADA PER ALUMNAT DE CF GRAU MITJÀ

L’alumne/a rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament.

El curs 2018-19 la beca és d’aproximadament 1500€/mensuals (aquesta quantitat pot variar depenent del país d’acollida i de la durada), que l’alumne/a rebrà en dos pagaments: un primer del 80% de la quantitat assignada i un segon pagament del 20% amb la liquidació pendent un cop finalitzada l’estada i lliurada tota la documentació al centre.

El pagament es farà per transferència bancària, i per tant l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del que serà titular, en el moment de fer la sol·licitud.

L’alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l’alumne/a abans de marxar. L’assegurança la gestiona el centre.

SOBRE L’ESTADA

Abans de marxar. L’alumne rebrà:

 • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país de acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.
 • Carta ERASMUS de l’Estudiant. La Carta ERASMUS de l’Estudiant recull els seus drets obligacions i que cal fer davant de qualsevol problema.

 

Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als l’enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

Al finalitzar l’estada. La institució de acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:

 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat
 • Informe dels resultats de l’estudiant

COM DEMANAR LA BECA ERASMUS+

Els interessats hauran d’enviar al següent correu mobilitat@inscamidemar.cat la següent documentació:

Les dates per entregar les sol·licituds seràn del 28 de Novembre al 7 de Desembre.

Resultats de les sol·licituds. Els resultats es publicaran a la web del centre, una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades.

 Criteris de selecció dels sol·licitants. Els sol·licitants es baremaran atenent al següents criteris:

 • Nivell d’anglès (es valorarà a través d’un petit examen, una entrevista en anglès i de la correcció i pulcritud de la documentació presentada amb el formulari de sol·licitud)
 • Currículum acadèmic
 • Informe del tutor/a sobre conducta i assistència

Cadascun dels criteris tindran una puntuació de 0 a 10. En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca.

Baremació. La puntuació assignada a cada sol·licitant serà la suma dels punts obtinguts en cadascun dels criteris de selecció.